۱) کتاب های آموزشی بیسیک فور اندروید (B4A) ۲) فیلم های آموزشی بیسیک فور اندروید (B4A) ۳) پرسش و پاسخ  بیسیک فور اندروید (B4A) ۴) معرفی بیسیک فور اندروید (B4A) ۵) دانلود نرم افزار بیسیک فور اندروید (B4A)