قرار دادن فیلتر رنگ روی تصاویر

گام اول : ساخت xml لایوت :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" android:orientation="vertical" tools:context=".MainActivity">

  <ImageView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="0dp" android:layout_weight="2" android:id="@+id/smallimage"/>
  <SeekBar android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:max="255" android:id="@+id/seeKbar" />
  <ImageView android:layout_width="match_parent" android:layout_height="0dp" android:layout_weight="8" android:id="@+id/Bigimage"/>

</LinearLayout>

 

گام دوم : کدهای جاوا  در MainActivity :

import android.graphics.Color;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.SeekBar;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    final ImageView BigImage =(ImageView)findViewById(R.id.Bigimage);
    BigImage.setImageResource(R.drawable.logo);

    ImageView smallimage1 =(ImageView)findViewById(R.id.smallimage);
    smallimage1.setImageResource(R.drawable.logo);

    SeekBar seekbar1 = (SeekBar)findViewById(R.id.seeKbar);
    seekbar1.setOnSeekBarChangeListener(new SeekBar.OnSeekBarChangeListener() {
       int lastProgress;
      @Override
      public void onProgressChanged(SeekBar seekBar, int progress, boolean fromUser) {
        lastProgress=progress;
      }

      @Override
      public void onStartTrackingTouch(SeekBar seekBar) {

      }

      @Override
      public void onStopTrackingTouch(SeekBar seekBar) {
        BigImage.setColorFilter(Color.argb(255,25,lastProgress,255-lastProgress));

      }
    });
  }
}

گام سوم : قرار دادن یک  عکس با نام  logo در پوشه ی drawable

 

پایان

دانلود سورس کد