فرمت خودکار ادیت تکست

 

 

گام اول : افزودن کتابخانه:

compile 'com.aldoapps:autoformatedittext:0.9.3'

 

گام دوم : ساخت xml لایوت :

<?xml version="0.1" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" android:orientation="vertical" tools:context=".MainActivity">

    <com.aldoapps.autoformatedittext.AutoFormatEditText android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:maxLength="20" app:isDecimal="true" android:id="@+id/view" />
    <com.aldoapps.autoformatedittext.AutoFormatEditText android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:maxLength="50" app:isDecimal="true" android:id="@+id/view1" />

    <Button android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="New Button" android:id="@+id/button" android:layout_gravity="center" />
</LinearLayout>

 

گام سوم : کدهای جاوا  در MainActivity :

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

import com.aldoapps.autoformatedittext.AutoFormatEditText;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

AutoFormatEditText auto,auto1,auto2;
Button button;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);

auto =(AutoFormatEditText)findViewById(R.id.view);
auto1 =(AutoFormatEditText)findViewById(R.id.view1);
button =(Button) findViewById(R.id.button);
button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
String m=(auto.getText().toString()) ;
auto1.setText("The price is = " + m);
}
});
}
}

گام چهارم : اجرای برنامه با زدن دکمه ی  Run

 

پایان

 

 

دانلود سورس کد