سوالات امتحانی پایه نهم

 


سرفصل های کتاب ریاضی نهم :

۱) مجموعه ها

۲) عددهای حقیقی

۳) استدلال و اثبات در هندسه

۴) توان و ریشه

۵) عبارت های جبری

۶) خط و معادله های خطی

۷) عبارت های گویا 

۸) حجم و مساحت

۹) سوالات امتحانی نوبت اول

۱۰) سوالات امتحانی نوبت دوم