ساخت صفحه ی لاگین

گام اول : ساخت xml لایوت :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" android:orientation="vertical" tools:context=".MainActivity" android:background="#e394fb">


  <EditText android:layout_width="match_parent" android:layout_height="50dp" android:hint="User name" android:id="@+id/editText1" android:layout_alignParentTop="true" android:layout_centerHorizontal="true" android:layout_marginTop="100dp" android:background="#def111" />

  <EditText android:layout_width="match_parent" android:layout_height="50dp" android:hint="Password" android:inputType="textPassword" android:ems="10" android:id="@+id/editText2" android:layout_centerVertical="true" android:layout_centerHorizontal="true" android:background="#6ceb6e" android:layout_marginTop="20dp" />

  <Button android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="ورود" android:id="@+id/button" android:layout_below="@+id/editText2" android:layout_centerHorizontal="true" android:layout_marginTop="40dp" android:layout_gravity="center" android:textSize="30dp" />

  <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="تعداد دفعات تلاش برای ورود" android:id="@+id/textView1" android:layout_below="@+id/button" android:layout_centerHorizontal="true" android:layout_gravity="center" android:layout_marginTop="20dp" android:textSize="20dp" android:textColor="#ff0606" />
</LinearLayout>

 

گام دوم : کدهای جاوا  در MainActivity :

package com.mathprograming.loginpage;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private EditText User;
  private EditText Password;
  private Button login;
  private TextView info;
  private int counter = 5;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    User=(EditText)findViewById(R.id.editText1);
    Password = (EditText)findViewById(R.id.editText2);
    login=(Button)findViewById(R.id.button);
    info=(TextView)findViewById(R.id.textView1);

    login.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        String m=User.getText().toString();
        String n=Password.getText().toString();
        validate(m,n);

      }
    });

  }
  private void validate(String UserName,String Password){
  if(UserName.equals("mathprograming") && Password.equals("123456")){
    Intent intent =new Intent(MainActivity.this,Main2Activity.class);
    startActivity(intent);
  }
    else{
    counter--;
    Toast.makeText(MainActivity.this,"نام کاربری یا پسورد اشتباه است !!!", Toast.LENGTH_LONG).show();

    info.setText( "  تعداد دفعات تلاش برای ورود"+String.valueOf(counter));
    if(counter==0){
      login.setEnabled(false);
    }
  }
  }
}

گام سوم :اکنون  یک  اکتیویتی  دیگر  به نام   MainActivity2  ایجاد  می کنیم ، تا پس از  login   شدن وارد صفحه ی بعدی شویم.

پایان

سورس کد

برچسب ها :