جلسه دوم : بردارها و ماتریس ها در متلب

سرفصل ها:

۱) ایجاد بردار های سطری و ستونی به روش های مختلف

۲) ایجاد ماتریس به روش های مختلف

۳) آشنایی با دستورات و توابع : eye ، ones ، zerose ، diag، rand ، size، و غیره 

۴) ترانهاده ی ماتریس

۵) کار با آرایه ها ی بردار و ماتریس

۶) چهارعمل اصلی بر روی ماتریس ها

۷) عملگرهای نقطه ای بر روی بردار و ماتریس

و غیره …..

.