کاربرد رياضيات در زندگي بسيار پيش مي آيد که دانش آموزان پس از تدريس يک درس ، از ما مي پرسند که اين درس که امروز خوانديم ،به چه درد ما مي خورد؟و کجامي توانيم ازآن استفاده کنيم ؟  رياضيات به عنوان يک درس اصلي میباشد که داشتن درک درست از آن در آينده ي تحصيلي […]