گام به گام ریاضی نهم

……

 

۱) حل المسایل فصل اول (مجموعه ها)

۲) حل المسایل فصل دوم (عددهای حقیقی)

۳) حل المسایل فصل سوم (اثبات و استدلال در هندسه)

۴) حل المسایل فصل چهارم (توان و ریشه)

۵) حل المسایل فصل پنجم (عبارت های جبری)

۶) حل المسایل فصل ششم (خط و معادله های خطی)

۷) حل المسایل فصل هفتم (عبارت های گویا)

۸) حل المسایل فصل هشتم (حجم و مساحت)

برچسب ها :