لیست کامل MIME Type

MIME Type چیست؟

شاید با این موضوع بارها برخورد کرده باشید و بخواهید بدونید چیکار میکنه ؟ ساده بگم مرورگر ها توسط اطلاعاتی که از فایل مورد نظر می گیرند می فهمند که برای اجرای اون فایل از چه برنامه ای کمک بگیرند. که به این اطلاعات  MIME Type میگن. مثلا برای اجرای یک فایل word از application/msword و این دستور application/pdf هم برای pdf است. این قابلیت هم در PHP و هم در برنامه نویسی اندروید  کاربرد دارد.

System MIME Types

MIME Type Extension(s)
application/andrew-inset ez
application/atom+xml atom
application/atomcat+xml atomcat
application/atomsvc+xml atomsvc
application/auth-policy+xml apxml
application/ccxml+xml ccxml
application/cellml+xml cellml cml
application/cgi cgi
application/cpl+xml cpl
application/davmount+xml davmount
application/dicom dcm
application/dssc+der dssc
application/dssc+xml xdssc
application/dvcs dvc
application/emma+xml emma
application/fastinfoset finf
application/font-tdpfr pfr
application/hyperstudio stk
application/ipfix ipfix
application/json json
application/lost+xml lostxml
application/mac-binhex40 hqx
application/mac-compactpro cpt
application/marc mrc
application/mathematica nb ma mb
application/mathml+xml mml
application/mbox mbox
application/metalink+xml metalink
application/mp21 m21 mp21
application/msword doc
application/mxf mxf
application/ocsp-request orq
application/ocsp-response ors
application/octet-stream bin lha lzh exe class so dll img iso dmg
application/oda oda
application/oebps-package+xml opf
application/ogg ogx
application/pdf pdf
application/perl pl plx ppl perl pm
application/pgp-signature sig
application/pkcs10 p10
application/pkcs7-mime p7m p7c
application/pkcs7-signature p7s
application/pkix-cert cer
application/pkix-crl crl
application/pkix-pkipath pkipath
application/pls+xml pls
application/postscript ai eps ps
application/prs.cww cw cww
application/prs.nprend rnd rct
application/rdf+xml rdf
application/reginfo+xml rif
application/relax-ng-compact-syntax rnc
application/resource-lists+xml rl
application/resource-lists-diff+xml rld
application/rls-services+xml rs
application/rss+xml rss
application/rtf rtf
application/ruby rb
application/scvp-cv-request scq
application/scvp-cv-response scs
application/scvp-vp-request spq
application/scvp-vp-response spp
application/sdp sdp
application/sgml-open-catalog soc
application/shf+xml shf
application/sieve siv sieve
application/simple-filter+xml cl
application/smil smil smi sml
application/sparql-query rq
application/sparql-results+xml srx
application/srgs gram
application/srgs+xml grxml
application/ssml+xml ssml
application/timestamp-query tsq
application/timestamp-reply tsr
application/vnd.3M.Post-it-Notes pwn
application/vnd.3gpp.pic-bw-large plb
application/vnd.3gpp.pic-bw-small psb
application/vnd.3gpp.pic-bw-var pvb
application/vnd.3gpp2.sms sms
application/vnd.3gpp2.tcap tcap
application/vnd.FloGraphIt gph
application/vnd.HandHeld-Entertainment+xml zmm
application/vnd.Kinar kne knp sdf
application/vnd.MFER mwf
application/vnd.Mobius.DAF daf
application/vnd.Mobius.DIS dis
application/vnd.Mobius.MBK mbk
application/vnd.Mobius.MQY mqy
application/vnd.Mobius.MSL msl
application/vnd.Mobius.PLC plc
application/vnd.Mobius.TXF txf
application/vnd.Quark.QuarkXPress qxd qxt qwd qwt qxl qxb
application/vnd.SimTech-MindMapper twd twds
application/vnd.accpac.simply.aso aso
application/vnd.accpac.simply.imp imp
application/vnd.acucobol acu
application/vnd.acucorp atc acutc
application/vnd.adobe.xdp+xml xdp
application/vnd.adobe.xfdf xfdf
application/vnd.airzip.filesecure.azf azf
application/vnd.airzip.filesecure.azs azs
application/vnd.americandynamics.acc acc
application/vnd.amiga.ami ami
application/vnd.anser-web-certificate-issue-initiation cii
application/vnd.anser-web-funds-transfer-initiation fti
application/vnd.apple.installer+xml dist distz pkg mpkg
application/vnd.apple.mpegurl m3u8
application/vnd.aristanetworks.swi swi
application/vnd.audiograph aep
application/vnd.autopackage package
application/vnd.blueice.multipass mpm
application/vnd.bluetooth.ep.oob ep
application/vnd.bmi bmi
application/vnd.businessobjects rep
application/vnd.cendio.thinlinc.clientconf tlclient
application/vnd.chemdraw+xml cdxml
application/vnd.chipnuts.karaoke-mmd mmd
application/vnd.cinderella cdy
application/vnd.claymore cla
application/vnd.cloanto.rp9 rp9
application/vnd.clonk.c4group c4g c4d c4f c4p c4u
application/vnd.commerce-battelle ica icf icd ic0 ic1 ic2 ic3 ic4 ic5 ic6 ic7 ic8
application/vnd.commonspace csp cst
application/vnd.contact.cmsg cdbcmsg
application/vnd.cosmocaller cmc
application/vnd.crick.clicker clkx
application/vnd.crick.clicker.keyboard clkk
application/vnd.crick.clicker.palette clkp
application/vnd.crick.clicker.template clkt
application/vnd.crick.clicker.wordbank clkw
application/vnd.criticaltools.wbs+xml wbs
application/vnd.ctc-posml pml
application/vnd.cups-ppd ppd
application/vnd.curl curl
application/vnd.data-vision.rdz rdz
application/vnd.denovo.fcselayout-link fe_launch
application/vnd.dna dna
application/vnd.dpgraph dpg mwc dpgraph
application/vnd.dreamfactory dfac
application/vnd.dynageo geo
application/vnd.ecowin.chart mag
application/vnd.enliven nml
application/vnd.epson.esf esf
application/vnd.epson.msf msf
application/vnd.epson.quickanime qam
application/vnd.epson.salt slt
application/vnd.epson.ssf ssf
application/vnd.ericsson.quickcall qcall qca
application/vnd.eszigno3+xml es3 et3
application/vnd.ezpix-album ez2
application/vnd.ezpix-package ez3
application/vnd.fdf fdf
application/vnd.fdsn.mseed msd mseed
application/vnd.fluxtime.clip ftc
application/vnd.font-fontforge-sfd sfd
application/vnd.framemaker fm
application/vnd.frogans.fnc fnc
application/vnd.frogans.ltf ltf
application/vnd.fsc.weblaunch fsc
application/vnd.fsdn.seed seed dataless
application/vnd.fujitsu.oasys oas
application/vnd.fujitsu.oasys2 oa2
application/vnd.fujitsu.oasys3 oa3
application/vnd.fujitsu.oasysgp fg5
application/vnd.fujitsu.oasysprs bh2
application/vnd.fujixerox.ddd ddd
application/vnd.fujixerox.docuworks xdw
application/vnd.fujixerox.docuworks.binder xbd
application/vnd.fuzzysheet fzs
application/vnd.genomatix.tuxedo txd
application/vnd.geogebra.file ggb
application/vnd.geogebra.tool ggt
application/vnd.geometry-explorer gex gre
application/vnd.geonext gxt
application/vnd.geoplan g2w
application/vnd.geospace g3w
application/vnd.google-earth.kml+xml kml
application/vnd.google-earth.kmz kmz
application/vnd.grafeq gqf gqs
application/vnd.groove-account gac
application/vnd.groove-help ghf
application/vnd.groove-identity-message gim
application/vnd.groove-injector grv
application/vnd.groove-tool-message gtm
application/vnd.groove-tool-template tpl
application/vnd.groove-vcard vcg
application/vnd.hbci hbci hbc kom upa pkd bpd
application/vnd.hhe.lesson-player les
application/vnd.hp-HPGL hpgl
application/vnd.hp-PCL pcl
application/vnd.hp-hpid hpi hpid
application/vnd.hp-hps hps
application/vnd.hp-jlyt jlt
application/vnd.hydrostatix.sof-data sfd-hdstx
application/vnd.hzn-3d-crossword x3d
application/vnd.ibm.MiniPay mpy
application/vnd.ibm.electronic-media emm
application/vnd.ibm.modcap list3820 listafp afp pseg3820
application/vnd.ibm.rights-management irm
application/vnd.ibm.secure-container sc
application/vnd.iccprofile icc icm
application/vnd.igloader igl
application/vnd.immervision-ivp ivp
application/vnd.immervision-ivu ivu
application/vnd.intercon.formnet xpw xpx
application/vnd.intu.qbo qbo
application/vnd.intu.qfx qfx
application/vnd.ipunplugged.rcprofile rcprofile
application/vnd.irepository.package+xml irp
application/vnd.is-xpr xpr
application/vnd.jam jam
application/vnd.jcp.javame.midlet-rms rms
application/vnd.jisp jisp
application/vnd.joost.joda-archive joda
application/vnd.kahootz ktz ktr
application/vnd.kde.karbon karbon
application/vnd.kde.kchart chrt
application/vnd.kde.kformula kfo
application/vnd.kde.kivio flw
application/vnd.kde.kontour kon
application/vnd.kde.kpresenter kpr kpt
application/vnd.kde.kspread ksp
application/vnd.kde.kword kwd kwt
application/vnd.kenameaapp htke
application/vnd.kidspiration kia
application/vnd.koan skp skd skm skt
application/vnd.kodak-descriptor sse
application/vnd.llamagraphics.life-balance.desktop lbd
application/vnd.llamagraphics.life-balance.exchange+xml lbe
application/vnd.lotus-1-2-3 ۱۲۳ wk4 wk3 wk1
application/vnd.lotus-approach apr vew
application/vnd.lotus-freelance prz pre
application/vnd.lotus-notes nsf ntf ndl ns4 ns3 ns2 nsh nsg
application/vnd.lotus-organizer or3 or2 org
application/vnd.lotus-screencam scm
application/vnd.lotus-wordpro lwp sam
application/vnd.macports.portpkg portpkg
application/vnd.marlin.drm.mdcf mdc
application/vnd.mcd mcd
application/vnd.medcalcdata mc1
application/vnd.mediastation.cdkey cdkey
application/vnd.mfmp mfm
application/vnd.micrografx.flo flo
application/vnd.micrografx.igx igx
application/vnd.mif mif
application/vnd.mophun.application mpn
application/vnd.mophun.certificate mpc
application/vnd.mozilla.xul+xml xul
application/vnd.ms-artgalry cil
application/vnd.ms-asf asf
application/vnd.ms-cab-compressed cab
application/vnd.ms-excel xls
application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12 xlam
application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12 xlsb
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12 xlsm
application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12 xltm
application/vnd.ms-fontobject eot
application/vnd.ms-htmlhelp chm
application/vnd.ms-ims ims
application/vnd.ms-lrm lrm
application/vnd.ms-powerpoint ppt
application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12 ppam
application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12 pptm
application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12 sldm
application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12 ppsm
application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12 potm
application/vnd.ms-project mpp
application/vnd.ms-tnef tnef tnf
application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12 docm
application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12 dotm
application/vnd.ms-works wcm wdb wks wps
application/vnd.ms-wpl wpl
application/vnd.ms-xpsdocument xps
application/vnd.mseq mseq
application/vnd.multiad.creator crtr
application/vnd.multiad.creator.cif cif
application/vnd.musician mus
application/vnd.muvee.style msty
application/vnd.nervana entity request bkm kcm
application/vnd.neurolanguage.nlu nlu
application/vnd.noblenet-directory nnd
application/vnd.noblenet-sealer nns
application/vnd.noblenet-web nnw
application/vnd.nokia.n-gage.ac+xml ac
application/vnd.nokia.n-gage.data ngdat
application/vnd.nokia.n-gage.symbian.install n-gage
application/vnd.nokia.radio-preset rpst
application/vnd.nokia.radio-presets rpss
application/vnd.novadigm.EDM edm
application/vnd.novadigm.EDX edx
application/vnd.novadigm.EXT ext
application/vnd.oasis.opendocument.chart odc
application/vnd.oasis.opendocument.chart-template otc
application/vnd.oasis.opendocument.database odb
application/vnd.oasis.opendocument.formula odf
application/vnd.oasis.opendocument.formula-template otf
application/vnd.oasis.opendocument.graphics odg
application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template otg
application/vnd.oasis.opendocument.image odi
application/vnd.oasis.opendocument.image-template oti
application/vnd.oasis.opendocument.presentation odp
application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template otp
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet ods
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template ots
application/vnd.oasis.opendocument.text odt
application/vnd.oasis.opendocument.text-master odm
application/vnd.oasis.opendocument.text-template ott
application/vnd.oasis.opendocument.text-web oth
application/vnd.olpc-sugar xo
application/vnd.oma.dd+xml dd
application/vnd.oma.dd2+xml dd2
application/vnd.oma.drm.content dcf
application/vnd.oma.drm.dcf o4a o4v
application/vnd.oma.drm.message dm
application/vnd.oma.drm.rights+wbxml drc
application/vnd.oma.drm.rights+xml dr
application/vnd.openofficeorg.extension oxt
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation pptx
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide sldx
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow ppsx
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template potx
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet xlsx
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template xltx
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document docx
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template dotx
application/vnd.osa.netdeploy ndc
application/vnd.osgi.dp dp
application/vnd.palm prc pdb pqa oprc
application/vnd.pg.format str
application/vnd.pg.osasli ei6
application/vnd.piaccess.application-license pil
application/vnd.picsel efif
application/vnd.pocketlearn plf
application/vnd.powerbuilder6 pbd
application/vnd.preminet preminet
application/vnd.previewsystems.box box vbox
application/vnd.proteus.magazine mgz
application/vnd.publishare-delta-tree qps
application/vnd.pvi.ptid1 ptid
application/vnd.qualcomm.brew-app-res bar
application/vnd.realvnc.bed bed
application/vnd.recordare.musicxml mxl
application/vnd.route66.link66+xml link66
application/vnd.sailingtracker.track st
application/vnd.scribus scd sla slaz
application/vnd.sealed.3df s3df
application/vnd.sealed.csf scsf
application/vnd.sealed.doc sdoc sdo s1w
application/vnd.sealed.eml seml sem
application/vnd.sealed.mht smht smh
application/vnd.sealed.ppt sppt s1p
application/vnd.sealed.tiff stif
application/vnd.sealed.xls sxls sxl s1e
application/vnd.sealedmedia.softseal.html stml s1h
application/vnd.sealedmedia.softseal.pdf spdf spd s1a
application/vnd.seemail see
application/vnd.sema sema
application/vnd.semd semd
application/vnd.semf semf
application/vnd.shana.informed.formdata ifm
application/vnd.shana.informed.formtemplate itp
application/vnd.shana.informed.interchange iif
application/vnd.shana.informed.package ipk
application/vnd.smaf mmf
application/vnd.smart.teacher teacher
application/vnd.software602.filler.form+xml fo
application/vnd.software602.filler.form-xml-zip zfo
application/vnd.solent.sdkm+xml sdkm sdkd
application/vnd.spotfire.dxp dxp
application/vnd.spotfire.sfs sfs
application/vnd.sun.wadl+xml wadl
application/vnd.sun.xml.calc sxc
application/vnd.sun.xml.calc.template stc
application/vnd.sun.xml.draw sxd
application/vnd.sun.xml.draw.template std
application/vnd.sun.xml.impress sxi
application/vnd.sun.xml.impress.template sti
application/vnd.sun.xml.math sxm
application/vnd.sun.xml.writer sxw
application/vnd.sun.xml.writer.global sxg
application/vnd.sun.xml.writer.template stw
application/vnd.sus-calendar sus susp
application/vnd.symbian.install sis
application/vnd.syncml+xml xsm
application/vnd.syncml.dm+wbxml bdm
application/vnd.syncml.dm+xml xdm
application/vnd.tao.intent-module-archive tao
application/vnd.tmobile-livetv tmo
application/vnd.trid.tpt tpt
application/vnd.triscape.mxs mxs
application/vnd.trueapp tra
application/vnd.ufdl ufdl ufd frm
application/vnd.uiq.theme utz
application/vnd.umajin umj
application/vnd.unity unityweb
application/vnd.uoml+xml uoml uo
application/vnd.vcx vcx
application/vnd.vd-study mxi study-inter model-inter
application/vnd.vectorworks vwx
application/vnd.vidsoft.vidconference vsc
application/vnd.visio vsd vst vsw vss
application/vnd.visionary vis
application/vnd.vsf vsf
application/vnd.wap.mms-message mms
application/vnd.wap.sic sic
application/vnd.wap.slc slc
application/vnd.wap.wbxml wbxml
application/vnd.wap.wmlc .wmlc wmlc
application/vnd.wap.wmlscriptc .wmlsc wmlsc
application/vnd.webturbo wtb
application/vnd.wfa.wsc wsc
application/vnd.wmc wmc
application/vnd.wolfram.mathematica.package m
application/vnd.wolfram.player nbp
application/vnd.wordperfect wpd
application/vnd.wqd wqd
application/vnd.wt.stf stf
application/vnd.wv.csp+wbxml wv
application/vnd.xara xar
application/vnd.xfdl xfdl xfd
application/vnd.xmpie.cpkg cpkg
application/vnd.xmpie.dpkg dpkg
application/vnd.xmpie.ppkg ppkg
application/vnd.xmpie.xlim xlim
application/vnd.yamaha.hv-dic hvd
application/vnd.yamaha.hv-script hvs
application/vnd.yamaha.hv-voice hvp
application/vnd.yamaha.openscoreformat osf
application/vnd.yamaha.smaf-audio saf
application/vnd.yamaha.smaf-phrase spf
application/vnd.yellowriver-custom-menu cmp
application/vnd.zul zir zirz
application/vnd.zzazz.deck+xml zaz
application/voicexml+xml vxml
application/watcherinfo+xml wif
application/wsdl+xml wsdl
application/wspolicy+xml wspolicy
application/x-bcpio bcpio
application/x-bittorrent torrent
application/x-bzip ۲ bz2 tbz
application/x-cdlink vcd
application/x-chess-pgn pgn
application/x-compress .Z
application/x-cpio cpio
application/x-csh csh
application/x-director dcr dir dxr
application/x-dvi dvi
application/x-futuresplash spl
application/x-gtar gtar
application/x-gzip .gz .tgz gz tgz
application/x-hdf hdf
application/x-httpd-php php php3 php4 php5 php6
application/x-httpd-php-source phps
application/x-img img
application/x-java-archive jar
application/x-java-jnlp-file jnlp
application/x-java-pack200 pack
application/x-killustrator kil
application/x-latex latex
application/x-netcdf nc cdf
application/x-perl pl
application/x-pkcs7-crl .crl
application/x-rpm rpm
application/x-sh sh
application/x-shar shar
application/x-shockwave-flash swf
application/x-stuffit sit
application/x-sv4cpio sv4cpio
application/x-sv4crc sv4crc
application/x-tar .tgz tar
application/x-tcl tcl
application/x-tex tex
application/x-texinfo texinfo texi
application/x-troff t tr roff
application/x-troff-man man 1 2 3 4 5 6 7 8
application/x-troff-me me
application/x-troff-ms ms
application/x-ustar ustar
application/x-wais-source src
application/x-x509-ca-cert .crt
application/x-xz xz
application/xcap-att+xml xav
application/xcap-caps+xml xca
application/xcap-el+xml xel
application/xcap-error+xml xer
application/xcap-ns+xml xns
application/xhtml+xml xhtml xhtm xht
application/xml-dtd dtd
application/xop+xml xop
application/xslt+xml xsl xslt
application/xv+xml mxml xhvml xvml xvm
application/zip zip
audio/32kadpcm ۷۲۶
audio/AMR amr
audio/AMR-WB awb
audio/ATRAC-ADVANCED-LOSSLESS aal
audio/ATRAC-X atx
audio/ATRAC3 at3 aa3 omg
audio/EVRC evc
audio/EVRCB evb
audio/EVRCWB evw
audio/L16 l16
audio/SMV smv
audio/ac3 ac3
audio/basic au snd
audio/dls dls
audio/iLBC lbc
audio/midi mid midi kar
audio/mobile-xmf mxmf
audio/mp4 m4p m4a mp4
audio/mpeg mpga mp1 mp2 mp3
audio/ogg oga ogg spx
audio/prs.sid sid psid
audio/qcelp qcp
audio/vnd.audikoz koz
audio/vnd.digital-winds eol
audio/vnd.dolby.mlp mlp
audio/vnd.dts dts
audio/vnd.dts.hd dtshd
audio/vnd.everad.plj plj
audio/vnd.lucent.voice lvp
audio/vnd.ms-playready.media.pya pya
audio/vnd.nortel.vbk vbk
audio/vnd.nuera.ecelp4800 ecelp4800
audio/vnd.nuera.ecelp7470 ecelp7470
audio/vnd.nuera.ecelp9600 ecelp9600
audio/vnd.sealedmedia.softseal.mpeg smp3 smp s1m
audio/x-aiff aif aiff aifc
audio/x-mod mod ult uni m15 mtm 669 med
audio/x-mpegurl m3u
audio/x-ms-wax wax
audio/x-ms-wma wma
audio/x-pn-realaudio ram rm
audio/x-realaudio ra
audio/x-s3m s3m
audio/x-stm stm
audio/x-wav wav
chemical/x-xyz xyz
image/bmp bmp
image/fits fits fit fts
image/gif gif
image/ief ief
image/jp2 jp2 jpg2
image/jpeg jpeg jpg jpe jfif
image/jpm jpm jpgm
image/jpx jpx jpf
image/png png
image/prs.btif btif btf
image/prs.pti pti
image/svg+xml svg svgz
image/t38 t38
image/tiff tiff tif
image/tiff-fx tfx
image/vnd.adobe.photoshop psd
image/vnd.djvu djvu djv
image/vnd.dxf dxf
image/vnd.fastbidsheet fbs
image/vnd.fpx fpx
image/vnd.fst fst
image/vnd.fujixerox.edmics-mmr mmr
image/vnd.fujixerox.edmics-rlc rlc
image/vnd.globalgraphics.pgb pgb
image/vnd.microsoft.icon ico
image/vnd.ms-modi mdi
image/vnd.radiance hdr rgbe xyze
image/vnd.sealed.png spng spn s1n
image/vnd.sealedmedia.softseal.gif sgif sgi s1g
image/vnd.sealedmedia.softseal.jpg sjpg sjp s1j
image/vnd.wap.wbmp .wbmp wbmp
image/vnd.xiff xif
image/x-cmu-raster ras
image/x-portable-anymap pnm
image/x-portable-bitmap pbm
image/x-portable-graymap pgm
image/x-portable-pixmap ppm
image/x-rgb rgb
image/x-targa tga
image/x-xbitmap xbm
image/x-xpixmap xpm
image/x-xwindowdump xwd
message/global u8msg
message/global-delivery-status u8dsn
message/global-disposition-notification u8mdn
message/global-headers u8hdr
message/rfc822 eml mail art
model/iges igs iges
model/mesh msh mesh silo
model/vnd.dwf dwf
model/vnd.gdl gdl gsm win dor lmp rsm msm ism
model/vnd.gtw gtw
model/vnd.moml+xml moml
model/vnd.mts mts
model/vnd.parasolid.transmit.binary x_b xmt_bin
model/vnd.parasolid.transmit.text x_t xmt_txt
model/vnd.vtu vtu
model/vrml wrl vrml
multipart/voice-message vpm
text/cache-manifest manifest
text/calendar ics ifb
text/css css
text/csv csv
text/dns soa zone
text/html .shtml html htm shtml
text/javascript js
text/plain asc txt text pm el c h cc hh cxx hxx f90
text/prs.fallenstein.rst rst
text/prs.lines.tag tag dsc
text/richtext rtx
text/sgml sgml sgm
text/tab-separated-values tsv
text/uri-list uris uri
text/vbscript vbs
text/vnd.DMClientScript dms
text/vnd.abc abc
text/vnd.esmertec.theme-descriptor jtd
text/vnd.fly fly
text/vnd.fmi.flexstor flx
text/vnd.graphviz gv dot
text/vnd.in3d.3dml ۳dml 3dm
text/vnd.in3d.spot spot spo
text/vnd.ms-mediapackage mpf
text/vnd.net2phone.commcenter.command ccc
text/vnd.si.uricatalogue uric
text/vnd.sun.j2me.app-descriptor jad
text/vnd.trolltech.linguist ts
text/vnd.wap.si si
text/vnd.wap.sl sl
text/vnd.wap.wml .wml wml
text/vnd.wap.wmlscript .wmls wmls
text/x-config cnf conf
text/x-log log
text/x-pod pod
text/x-registry reg
text/x-setext etx
text/x-sql sql
text/x-vcard vcf
text/xml xml
text/xml-external-parsed-entity ent
video/3gpp ۳gp 3gpp
video/3gpp2 ۳g2 3gpp2
video/mj2 mj2 mjp2
video/mp4 mp4 mpg4
video/mpeg mpeg mpg mpe
video/ogg ogv
video/quicktime qt mov
video/vnd.fvt fvt
video/vnd.mpegurl mxu m4u
video/vnd.ms-playready.media.pyv pyv
video/vnd.nokia.interleaved-multimedia nim
video/vnd.sealed.mpeg1 smpg s11
video/vnd.sealed.mpeg4 s14
video/vnd.sealed.swf sswf ssw
video/vnd.sealedmedia.softseal.mov smov smo s1q
video/webm webm
video/x-flv flv
video/x-ms-asf asx
video/x-ms-wm wm
video/x-ms-wmv wmv
video/x-ms-wmx wmx
video/x-ms-wvx wvx
video/x-msvideo avi
video/x-sgi-movie movie
x-conference/x-cooltalk ice
x-epoc/x-sisx-app sisx
برچسب ها :